กำลังมองหางาน

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 7-8 ฝ่ายปฏิบัติ สํานักงานด้านการจัการทรัพย์สินสํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

สถานที่ทำงาน: Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Pathum Wan
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ไม่ระบุ
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 14/09/2022
หมดเขตส่ง: 14/10/2022

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 7-8 ฝ่ายปฏิบัติ สํานักงานด้านการจัการทรัพย์สิน
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : อื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : ฝ่านงานคุมการก่อสร้างหรือบริหารอย่างน้อย 5 ปี

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
1. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี สําหรับเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือทหารกองหนุน
2. มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรตามที่คระกรรมการเขจ้าหน้าที่กําหนด
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
9. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่น
สวัสดิการ :
วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถรับสมัครได้ทางอินเตอรืเน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา" หรือเว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th
2.สมัครงาน > ใบสมัครออนไลน์ > ตําแหน่งที่สมัคร > ฝ่าย > กลุ่มงงาน/หน่วยงาน > สํานักงาน > สถานะของผู้สมัคร
3. กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อจากสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่กําหนดไว้ในข้อ

ประโยชน์

สวัสดิการ :
วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถรับสมัครได้ทางอินเตอรืเน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา" หรือเว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th
2.สมัครงาน > ใบสมัครออนไลน์ > ตําแหน่งที่สมัคร > ฝ่าย > กลุ่มงงาน/หน่วยงาน > สํานักงาน > สถานะของผู้สมัคร
3. กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อจากสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่กําหนดไว้ในข้อ

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

หทัยพร ครุฑพันธุ์ Tel : [Protected Info]-80 #22 Fax : 02-2521534 Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

แนะนำ บริษัท

สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย งาน

ตึกอํานวยนรธรรม ชั้น 4 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 01330

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 7-8 ฝ่ายปฏิบัติ สํานักงานด้านการจัการทรัพย์สิน ได้รับคัดเลือกจาก สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย บริษัท ที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Pathum Wan Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ไม่ระบุ โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 7-8 ฝ่ายปฏิบัติ สํานักงานด้านการจัการทรัพย์สิน หรือ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย งาน

ตึกอํานวยนรธรรม ชั้น 4 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 01330

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888