กำลังมองหางาน

พนักงานขับรถสํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

สถานที่ทำงาน: Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Pathum Wan
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) 7,270-21,800 บาท
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/11/2021
หมดเขตส่ง: 18/12/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : อื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
เงินเดือน(บาท) : 7,270-21,800 บาท
ประสบการณ์ : อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 21-45 ปี ถับถึงวันที่สมัคร
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นนทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช้งานได้อยู่ถึงปัจจุบัน
5. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจําคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. สามารถประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกได้
7. ปฎิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและการยื่นสมัครด้วยตนเองในเว็บไซต์ สภากาชาดไทย http://property.redcross.or.th โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสอบการแข่งขัน
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิด 1 ปี ติดใบสมัคร
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาน ที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6. สําเนาวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร หรือเอกสาารประเมินผลตามหลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ภายในวันปิดรับสมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จํานวน 1 ฉบับ
กําหนดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2564
การประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกําหนดวัน/เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 2 ธันวามคม 2564
สามารถดุรายละเอียดเพื่อเติมในการสอบได้ที่ เว็บไซต์ http://property.redcross.or.th
ติดต่อ คุณหทัยพร ครุฑพันธุ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอํานวยนรธรรม ชั้น 4
สวัสดิการ :
1. สวัสดีการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
3. สวัสดีการเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4. สวัสดีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมพรัทย์สภากาชาดไทย
5. สวัสดีการกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์
6. การได้รับเหรียญกาชาดสดุดี เมื่อปฎิบัติงานครบเกณฑ์กําหนด

ประโยชน์

สวัสดิการ :
1. สวัสดีการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
3. สวัสดีการเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4. สวัสดีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมพรัทย์สภากาชาดไทย
5. สวัสดีการกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์
6. การได้รับเหรียญกาชาดสดุดี เมื่อปฎิบัติงานครบเกณฑ์กําหนด

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

หทัยพร ครุฑพันธุ์ Tel : [Protected Info]-80 #22 Fax : 02-2521534 Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

แนะนำ บริษัท

สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย งาน

ตึกอํานวยนรธรรม ชั้น 4 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 01330


ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ได้รับคัดเลือกจาก สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย บริษัท ที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Pathum Wan Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) 7,270-21,800 บาท โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท พนักงานขับรถ หรือ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

สํานักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย งาน

ตึกอํานวยนรธรรม ชั้น 4 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 01330

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888