มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพรับสมัครงาน


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 6/999 หมู่ 5 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย
northbkk.ac.th

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา เริ่มเปิดดําเนินการสอนในปีการศึกษา 2544 เป็น ปีการศึกษาแรก ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผู้บริหารสถาบันที่ จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางด้านคุณธรรม และวิชาการ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล...

รายการงาน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ต้องการรับสมัครตำแหน่งต่อไปนี้: เลขานุการคณะ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen, Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์สาขาวิชาปฐมวัย ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; ผู้อํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย; อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง; หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจํา หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามโครงสร้าง; อาจารย์สาขาวิชาพยาบาล ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย; เจ้าหน้าที่บัญชี ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen, Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen, Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์และสื่อดิจิตอล ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; ผู้อํานวยการวิเทศสัมพันธ์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง/เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; Online Content Creator ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี), Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส/ปวช ด่วนนนนน (ประจําวิทยาเขตสะพานใหม่) ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888