มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพรับสมัครงาน


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 6/999 หมู่ 5 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย
northbkk.ac.th

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา เริ่มเปิดดําเนินการสอนในปีการศึกษา 2544 เป็น ปีการศึกษาแรก ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผู้บริหารสถาบันที่ จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางด้านคุณธรรม และวิชาการ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล...

รายการงาน

ทำงานที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามโครงสร้าง; อาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามโครงสร้าง; เจ้าหน้าที่บุคคล - สรรหาว่าจ้าง ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen, Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; เลขานุการคณะ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen, Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์สาขาวิชาปฐมวัย ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; ผู้อํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย; อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง; หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจํา หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามโครงสร้าง; อาจารย์สาขาวิชาพยาบาล ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย; เจ้าหน้าที่บัญชี ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen, Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen, Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์และสื่อดิจิตอล ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; ผู้อํานวยการวิเทศสัมพันธ์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Mai เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามตกลง;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888