กำลังมองหางาน

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ it sap & developer (cpCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)

เงินเดือน: ฿50,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 07/06/2021
หมดเขตส่ง: 07/07/2021
Job Descriptions:
1. บริหารจัดการหน่วยงาน SAP และ IT software developer
- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ติดตาม และแก้ไขปัญหาโปรแกรม SAP และการพัฒนาซอฟแวร์
- วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และปัญหาของระบบได้เพื่อวางนโยบายในการแก้ไข และปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการใช้งาน SAP ขององค์กร
- พัฒนาและปรับปรุงการใช้งาน SAP ตามกระบวนการ และรูปแบบการทํางานของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยําของการทํางาน
- เชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทํางานของแต่ละหน่วยงานในบริษัทผ่านระบบ SAP และการพัฒนาซอฟแวร์
3. ทดสอบพัฒนาและแก้ไขระบบ
- เขียนและแก้ไขโค้ดของโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมในการใช้งานขององค์กร
- ระบุปัญหาที่เกิดกับซอฟแวร์และแก้ไขปรับปรุงเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทํางานและรักษามาตรฐานของการทํางานได้
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร
- เรียนรู้เทคโนโลยีและซอฟแวร์ใหม่ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานขององค์กรเพื่อการพัฒนาในอนาคต
- ฝึกบุคลากรในหน่วยงานให้มีความชํานาญในการทํางานเกี่ยวกับ SAP และการพัฒนาซอฟแวร์
- ฝึกสอนบุคลากรในหน่วยงานอื่น ให้สามารถเป็นผู้ใช้งานโปรแกรมและซอฟแวร์ที่มีระบบขององค์กรได้
5. ทําความเข้าใจระบบงาน กระบวนการต่างๆของบริษัท และสามารถทําการเชื่อมระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้รวมทั้งนําเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ่มอบหมาย
Qualifications:
- อายุ 35 - 45 ปี
- ปริญญาตรี-โท สาขา IT, สารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความชํานาญงานด้าน SAP ระบบ Network และ Solution ERP ไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีความชํานาญงานด้านบริหารจัดการโครงงาน IT
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานได้ในระดับดี-ดีมาก
- สถานที่ปฏิบัติงาน ซีพี รีเทลลิงค์ ซอยวิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข)
**Interested candidates, please submit your CV to [Protected Info] 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ it sap & developer (cp ได้รับคัดเลือกจาก CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING) บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿50,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ IT SAP & Developer (CP หรือ CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING) ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888