กำลังมองหางาน

Business Analyst - account skillBuilk One Group Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿25,000-฿40,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 16/07/2021
หมดเขตส่ง: 16/08/2021
Job Activity
เก็บข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทลูกค้า เพื่อวิเคราห์และสรุปวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้เป็นหลักในการวางระบบต่อไปด้วย ERP POJJAMAN
วิเคราะห์ระบบการทํางาน ระบบควบคุม และระบบการเดินเอกสารและข้อมูลต่างๆ ของแต่ละแผนก เพื่อทําความเข้าใจการทํางานปัจจุบันของลูกค้า เพื่อปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้สรุปไว้
วางแผน ออกแบบระบบการทํางาน (System Design) ให้เข้ากับ ERP POJJAMAN และตอบสนองการทํางานตามวัตถุประสงค์และจัดทําเอกสาร Workflow, System flow และแบบฟอร์มการทํางานต่างๆ ในทุกหน่วยงานของลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกกระบวนการและทุกหน่วยงานนั้นเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน (Single Database)
สรุป แนะนํา และสนับสนุนให้ลูกค้าจัดทํา Master Data และยอดยกมา เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นระบบ
สอนการใช้งาน ERP POJJAMAN ตาม Workflow ที่วางไว้
ทําคู่มือรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการทํางานเฉพาะจุดให้ลูกค้าใช้อ้างอิงในการทํางานในเคสพิเศษ
ประเมินการทํางาน-ทดสอบและติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอันเกิดขึ้นจากการใช้ ERP เพื่อปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ ERP POJJAMAN เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพและฟังก์ชั่นการใช้งานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
จัดทําเอกสารส่งงานในแต่ละงวดของการส่งงานลูกค้า
Qualifications
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทํางานด้าน BA หรือ SA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ/สามารถใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว
เปิดใจมีทัศนคติที่ดี และรักงานบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
เรียนรู้ได้เร็วสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าใจธุรกิจของลูกค้าได้รวดเร็ว
มีความสามารถที่ดีในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสามารถทํางานเป็นทีมได้
มีประสบการณ์ในการสนับสนุนทางเทคนิค/บริการลูกค้าฟังเก่ง และพูดได้ประเด็น
สามารถสื่อสาร นําเสนอหรือให้คําปรึกษา กับคนหลายระดับในองค์กรได้
มีความรับผิดชอบสูงเชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้ ชอบทําสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา และเชื่อถือได้ในการทํางาน
ชอบความท้าทาย ทํางานยากๆ ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Builk One Group Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Builk One Group Co., Ltd. งาน

ห้อง 1*103 เลขที่ 1624/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่ง Business Analyst - account skill ได้รับคัดเลือกจาก Builk One Group Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿40,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Business Analyst - Account skill หรือ Builk One Group Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Builk One Group Co., Ltd. งาน

ห้อง 1*103 เลขที่ 1624/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888