กำลังมองหางาน

devops. EngineerZipmex Technology Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿100,000-฿150,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 22/09/2021
หมดเขตส่ง: 22/10/2021
Purpose of the Role:
Implement and maintain CI/CD best practices. 
Use GitOps (ArgoCD, Flux)a to streamline the deployment of our applications to Kubernetes.
Manage the monitoring and logging systems of our infrastructure and applications.
Managing cloud-based services (AWS/DO/GCP etc), hosting modern web app architectures using containerization technique like Docker and k8s.
Implement Infrastructure As Code using Terraform.
Help architect and scale the infrastructure to ensure high reliability and availability.
Desired Skills and Experience:
2+ years experience with DevOps experience.
Experience working in an Agile software development team
Familiarity with CI/CD methodology with tools like Github actions, Argo, Flux etc
Good knowledge of Terraform.
Good experience with logging and monitoring tools like ELK, Prometheus-Grafana stack, Influxdb etc.
Good experience with containerization and container orchestration technologies such as Docker, Kubernetes, Istio, Helm, Operator
Basic Network Knowledge, working experience with TCP/IP, HTTP protocol
Basic in Git source version-control
A Must requirement:
Strong analytical mind and a problem-solver.
Basic knowledge English - Communicable level.
Thrive to think outside the box, innovate and differentiate
A self-starter with an exceptional interpersonal skills. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Zipmex Technology Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง devops. Engineer ได้รับคัดเลือกจาก Zipmex Technology Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿100,000-฿150,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท DevOps. Engineer หรือ Zipmex Technology Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888