กำลังมองหางาน

Project CoordinatorACIS Professional Center Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿18,000-฿28,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 09/06/2021
หมดเขตส่ง: 09/07/2021
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด
นัดหมายการประชุมเปิด - ปิดโครงการระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงนัดหมายการประชุมต่างๆ ภายในโครงการ และจดบันทึกเพื่อจัดทํารายงานการประชุม
ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานและการส่งมอบงานภายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
จัดเตรียมเอกสารโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อทําการส่งมอบงานให้ลูกค้าภายในเวลาที่กําหนด
ประสานงานนัดหมายการจัดอบรมภายในโครงการ รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกําหนดโครงการ เช่น เอกสารประกอบการอบรม สถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน ใบเซ็นชื่อ และจัดทําสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม
จัดทําหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เช่น หนังสือส่งมอบงาน หนังสือแจ้งกําหนดการดําเนินงาน และประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การขอหนังสือรับรองผลงาน
ตรวจสอบและติดตามเอกสารสําคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารสัญญาโครงการ แผนการดําเนินโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อมูลสถานะโครงการ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการงานโครงการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
รวบรวมและจัดเก็บสิ่งส่งมอบของโครงการทั้งที่อยู่ระหว่างดําเนินงานและสิ้นสุดงานโครงการแล้วให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินภายในโครงการ และประสานงานเบิกจ่ายกับฝ่ายบัญชีได้ตรงตามเวลา
จัดทํารายงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ หรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น สถานะของโครงการ การสรุปประมาณการวางบิล-รับเงิน แบบรายเดือน-รายปี การเบิกจ่ายต่าง ๆ
รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ACIS Professional Center Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

 • Sales Coordinator

  บริษัท มัลติชาร์ม เคมีคอล จํากัด

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Naเงินเดือน(บาท) 18000-25000

 • Project Manager

  Tribehired Company

  ฿40,000-฿60,000

 • Project Manager

  BuddyReview

  ฿40,000-฿70,000

 • Project Manager

  iApp Technology

  ฿25,000-฿50,000

 • Sr. Oversea Administration & Coordinator

  บริษัท แองโกลอีสต์ชัวร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rakเงินเดือน(บาท) 18,000 - 25,000

 • Project Manager

  Forms Syntron Thailand Company Limited

  ฿100,000-฿180,000

 • Project Manager

  Onework

  ฿55,000-฿65,000

 • Digital Project Manager

  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.

  ฿80,000-฿120,000

 • Project Sales Engineer

  บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จํากัด

  ตามตกลง

 • IT Project Management

  Krungthai Bank

  ฿40,000-฿120,000

ตำแหน่ง Project Coordinator ได้รับคัดเลือกจาก ACIS Professional Center Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿18,000-฿28,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Project Coordinator หรือ ACIS Professional Center Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

 • การสนับสนุนนายจ้าง:
 • +84 962.107.888