กำลังมองหางาน

Software EngineerNTBX

เงินเดือน: ฿20,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 30/07/2021
หมดเขตส่ง: 30/08/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


NTBX เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการเปิด ดําเนินกิจการ และขยายกิจการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จํากัด เราประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่เน้นเนื้องาน มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตัวงานตรงความต้องการและมีคุณภาพมากที่สุดในกรอบเงื่อนไขต่างๆเช่นเดียวกับมาตรฐานการทํางานในสากล เราเชื่อในการทํางานที่เน้นการพูดคุย ติดต่อประสานงาน ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่บริษัทตัดสินใจดําเนินการในเรื่องต่างๆ เราจึงส่งเสริมและผลักดันแนวคิดของ Agile โดยเน้นการส่งมอบคุณค่าจากการใช้งานให้อยู่ในทุกกระบวนการของการทํางานในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนถึงตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
เรามองหาผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถ อยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แสวงหาการทํางานที่ตนเองมีส่วนร่วมและมีความสําคัญในทุกย่างก้าวในการตัดสินใจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีนโยบายส่งเสริมคนทํางานและพร้อมผลักดัน High Performer ทั้งในด้านหน้าที่การงานและผลตอบแทน และยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ไม่มีประสบการ์ณตรงแต่มีใจพร้อมจะเรียนรู้และทํางานเช่นกัน
รายละเอียดตําแหน่งงาน
Software Engineer เป็นหัวใจหลักของการทํางานของเรา ที่จะเน้นหนักเรื่อง Software Solution ที่สามารถ Support ความต้องการและธุรกิจ ความเป็นไปได้ในการสร้าง การ Monitor, Scale และ Support ต่อไปในอนาคต
ตําแหน่งนี้จะทํางานอยู่ภายใต้หน่วยงาน Software Development ที่มีบรรยากาศและค่านิยมในการทํางานที่เน้นการสื่อสาร การทํางานร่วมกัน และความสร้างสรรค์ เราจึงมองหาผู้ที่มีทัศนคติในการทํางานที่ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีแรงผลักดันตนเองให้เกิดงานที่ได้ใช้จริง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ออกแบบและสร้าง Engineering Solution โดยคํานึงถึงระยะเวลา, เครื่องมือ, การ Support, การ Scale โปรแกรมในอนาคต และ ความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ออกแบบ และตีความความต้องการร่วมกับทีม โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นสําคัญ 
ร่วมทํางานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Quality Assurance Engineer, Project manager, Business Analyst, Infrastructure Engineer, UX/UI Designer เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมออกแบบและสร้างการทดสอบระบบ Unit Test, Regression ร่วมกับ Quality Assurance Engineer ที่สามารถครอบคลุมถึงการใช้งานได้สูงสุด
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน หรือลักษณะงานที่ตนทําอยู่ ให้ผู้อื่นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่แนวหน้าในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทําการหาทางแก้ไขระบบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดผลาดซ้ําเดิมอีก
คุณสมบัติ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT, Computer Science หรือมี Passion ที่อยากพัฒนาโปรแกรม
สามารถ Code ในภาษาหลักภาษาใดภาษาหนึ่ง และสามารถทําความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming อื่นๆ
ถ้ามีประสบการ์ณในการออกแบบโปรแกรม และฐานข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สามารถสื่อสาร (อย่างน้อยอ่านและเขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้
ประสบการ์ณและความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
ความสามารถในการทําความเข้าใจปัญหาและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทํางานได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาความช่วยเหลือตามที่จําเป็น และทํางานอยู่ในกรอบเวลาและเป้าหมายของงาน
ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและทําผู้ร่วมงานอื่นได้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สวัสดิการและผลประโยชน์
ทํางาน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3%-15%
โบนัส และ การปรับเงินเดือนนอกเหนือจากรายปี (ตามผลประกอบการบริษัทและผลการทํางานของพนักงาน)
วันลาพักร้อน เริ่มที่ 8 วัน และสูงสุด 15 วันต่อปี
วันหยุดประจําปีไม่ต่ํากว่า 13 วันต่อปี
เงินกองทุนเพื่อการศึกษา
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในรวม 300,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวม 20,000 บาท/ปี
ประกันอุบัติเหตุ
** สามารถสมัครงานได้อย่างรวดเร็วได้ที่ Software Engineer - สมัครงานเงินเทอร์โบ (ntb.co.th)  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

NTBX

แนะนำ บริษัท

NTBX งาน

บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จํากัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120


ตำแหน่ง Software Engineer ได้รับคัดเลือกจาก NTBX บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Software Engineer หรือ NTBX ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

NTBX งาน

บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จํากัด ที่อยู่ : 455 ถนนบอนด์สตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888