Kasikorn Asset Managementรับสมัครงาน


400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2539...

รายการงาน

Kasikorn Asset Management ต้องการรับสมัครตำแหน่งต่อไปนี้: IT Developer เงินเดือน ฿50,000-฿80,000; Content Marketing Manager เงินเดือน ฿50,000-฿80,000; IT Security เงินเดือน ฿50,000-฿80,000; IT Developer เงินเดือน ฿50,000-฿80,000;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888